ردیابی و جستجو

این دوره مختص به سگهایی با استعداد و با کارائی بالا برای مصارف گوناگون می باشد و بخاطر تخصصی بودن این دوره از توله هائی استفاده می شود که دارای رده خونی خوبی در کارنامه اجدادی خود باشند
ردیابی و جستجو شامل پیدا کردن مواد مخدر, بمب, معادن , ردگیری گونه های کمیاب جانوری جهت حمایت از آنهازنده یاب , انسانهای گمشده در طبیعت و .....می باشد که انجام این دوره ها با نامه رسمی ارگانهای مربوطه قابل اجرا است