موانع

یکی از موارد لحاظ شده در اموزش سگ و کاربرد آندر زندگی روزمره موانع است که برای تمام سگهای همراه پیشنهاد می شود زیرا در طبیعت ممکن است سگتان برای عبور از جوی های آب و یا شیب های  لغزنده و تونلها و.......با مشکل مواجه شودو با آموزش این دوره و فراگیری صحیح آن این مشکلات برای سگ قابل حل خواهد بود و از اموزشهای  داده شده به آن نهایت استفاده را خواهد کرد
موانع شامل :

  •  سطح های شیب دار تند
  • سطح لغزنده
  • الاکلنگ
  • مانع ارتفاء
  • دیوار چوبی
  •  حرکات زیگ زاگی از بین میله ها
  • تونل باز
  • تونل بسته