طرح های امنیتی

در شرایط امروز تمام اصول حراست و ایجاد امنیت در دنیا نسبت به شرایط خاص کارگاه ها , شرکت ها , کارخانجات,و یا باغات و ارگانهای نظامی با علم شناخت فیزیکی و روانی سگها و تطابق با شرایط

موجود در محیط سنجیده و برای کاربری آن در آموزش  و انتخاب و به کار گرفتن سگ تخصصی آن لحاظ می شود که می تواند به نسبت هر محیط سگ خاص آن را انتخاب نمود