معرفی مربیان باشگاه

 (با افتخار اعلام می نمائیم فراگیری تمامی مراحل اجرایی در باشگاه را به صورت تجربی در طی چندین سال با کار گروهی به سرانجام رسانده ایم )

از تاریخ 94/6/1 تمامی مسئولیت باشگاه مربیان سگ ایران از سرمربیان قبل باشگاه (جمشید نوری و خانم موقر) به سرمربیان بسیار خوب و جدید باشگاه آقایان مجتبی شکری ، امیرحسین زریباف انتقال داده شد