معرفی سگهای گله

به حتم نژادهایی ازسگ ها به خصوص برای اینکه از چهارپایان اهلی دربرابرشکارگرها محافظت کنند #پرورش یافته بودند. به این ترتیب که آنها خودشان به این چهارپایان آسیب نمی رساندند بلکه به بهترین شکل از گله مراقبت می کردند. اینها به عنوان #سگ_چوپان یا #سگ_گله شناخته شده اند.
برای اولین بار سگ رمه هزاران سال قبل برای کمک به چوپانان درآسیا بکارگرفته شد. به زودی این سگ های گله ، بزرگ و دلیر و شجاع شدند و برای حمله کردن به گلوی خرس ها. گرگ ها یا هرحیوان مزاحم دیگر آماده شدند. سپس بازرگانان فینیقی این سگها را به اروپا بردند جایی که آنها می توانستند با سگ های محلی ارتباط برقرارکنند و به نسل ها و #نژادهای_معروف پرجمعیت تری توسعه یابند. سگ هایی مقدمتر بودند که پوشش سفید داشتند چون درشب به راحتی دیده می شدند و از سگ ها و گرگ های تیره رنگ قابل تشخیص بودند. این توضیح برای این است که چرا امروزه سگ های گله سگهایی با پوشش سفید هستند ازقبیل: " #گاواس. #مارمانو. #تاترا. #پیرنیزو #برگاماسکو." نمونه های خوب دیگر از انواع سگ ها عبارتنداز: " #سگ_گله_آلمانی. #سگ_گله_بلژیکی. #سگ_تازی_نروژی. #سگ_گله_اسکاتلندی. #سگ_دم_کل_وترکی". هرچند که امروزه تعدادی از این سگ ها بیشتربرای دفاع کردن پرورش می یابند تا برای نگهبانی دادن.


هنوز در #انگلستان رقابت بین سگ های گله وجود دارد. این سگ ها باید قادرباشند ده راس گوسفند را درمسافتی حدود 8000 متر بیابند و آنها را به جمع رمه هدایت کنند. آنها با تمرکز و با سرعت کارکنند. نباید به گوسفندان حمله کنند و یا آنها را گازبگیرند. درکنارجمع کردن رمه گوسفندان و گاوها سگ گله باید قادرباشد که غازها. اردک ها. مرغها وخرگوش های خانگی را بدون هیچ توجهی به وسوسه گرسنگی خود به رمه هدایت کنند. درقرن پیش هنگامی که تهدید و ترس برای گله ازطرف خرسها وگرگ ها به طور چشمگیری کم شد وظیفه یافتن حیوانات گمشده وبازگرداندن آنها به گله به وظایف سگ ها اضافه شد. اما بهترین نوع سگ گله یک توله مهربان وملایم است. توله ای که بتواند با سگ های نگهبان مسن و پیر کار کند.

تربیت سگ باشگاه مربیان سگ ایران