معرفی سگهای محافظ و نگهبان

از زمان های قدیم سگ ها درکنار شکار کردن مهارت های دیگری داشتند. ازمیان تمامی استعدادهای ارزشمند آنها می توان به فطرت #نگهبان بودن آنها اشاره کرد. درطی قرون وسطی سگ ها در دیرها پرورش می یافتند و اغلب اوقات به عنوان سگ های همراه بودند اما در مواقع ضروری برای #دفاع و مراقبت مورد استفاده قرارمی گرفتند. به عنوان مثال سگ #شامه_قوی به وسیله راهب ها در دیری واقع در محله اس.تی هابرت در آردینس بلژیک خلق شد. #سگ_چوپانی_آلمانی به دست راهب های آلمانی پرورش یافت. چون راهب ها مایل بودند که سگ ها از آنها درمقابل راهزن ها دفاع کنند. احتمالا در یونان باستان تعدادی ازسگ ها از آمیزش با #مولوسوس به وجود آمده اند اما جد تمامی سگ های نگهبان با حجم بزرگتر و #قدرت_حمله بیشتر برای #نگهبانی کردن از اماکن مقدس بکارگرفته می شدند. درافسانه ها واساطیر آمده است که یک نوع سگ مخصوص درحدود بیست و یک مایل(6/32 کیلومتر) می دوید و دزد یا شخص مزاحمی که ازمعابد یونانی چیزی سرقت کرده بود را دستگیرمی کرد. سگ های نگهبان نسل جدید نتیجه تخصیص یافتن ازمیان نسلها ونژادهای مختلف می باشند که به این سگ ها آموزش داده می شد تا بتوانند درجاده ها و مسیرها برموانع و مشکلات غلبه کنند و اینکه چطور بدون اینکه به افراد صدمه بزنند به انها حمله کنند چطور از تیررس گلوله ها دورشوند ویا غذایی را که از طرف غریبه ها به آنها داده می شود رد کنند چگونه مسافت زیادی را بدوند ویا اینکه خونسردی خود را حفظ کنند.استفاده از سگ های نگهبان بین افراد پلیس به طورمشترک مرسوم بود. نسل هایی ازقبیل: #سگ_گله_آلمانی. #سگ_گله_بلژیکی. #دوبرمن. #ایردیل. #اس چنیورز. #روتویلر. #بلادهوند و#توله_شکاری#لابرادوری.
آموزش به سگ های نگهبان از یک سالگی شروع می شد واین آموزش تا هفت یا هشت سال بعد ادامه می یافت. زمانی که سگ ها بازنشسته می شدند حقوق بازنشستگی خود را ازصاحبشان می گرفتند. همچنین سگ های نگهبان خانگی به مدت چند ماه درمدرسه ها آموزش می دیدند. بنابراین هیچ فردی برای حفاظت از خانه اش به اداره نگهبانی نیاز نداشت. تعداد زیادی از سگ های همراه با اولین آموزش خود برای همیشه یاد می گیرند که جزئی ازخانواده انسانها هستند ومی توانند به راحتی ازخانه وکاشانه ارباب خود دفاع کنند. این دفاع ومراقبت به کمک #هاپ_کردن با صدای بلند می باشد تا به این وسیله اشخاص مزاحم را ازاطراف خانه دورکنند

تربیت سگ نگهبان و محافظ شما در باشگاه مربیان سگ ایران