BH

دوره ورزشی BH که در تمام دنیا استفاده شده در آن  استایل صحیح سگ مربی شکل گرفته و تحت فرمان بودن بشکل زیبائی مشاهده می شود . BH از اولین دوره های پیش نیاز برای گذراندن IPO می باشد